Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi agerar i enlighet med våra värdegrunder: Vi ger varandra glädje och tillför energi genom ett positivt förhållningssätt, Vi är professionella och affärsmässiga i vår verksamhet och utför vårt arbete med kvalitet. Vi är etiska vilket för oss är inkluderande, främjar mångfald och bemöter alla med samma respekt. Vi är engagerade och tar ansvar för vår verksamhet. Vi är lojala mot varandra och ser till Hedera Groups bästa.

Kunden i fokus:

 • Vi är ett komplement under våra kunders arbetstoppar och rekryteringsfaser.
 • Vi levererar tjänster utefter kundernas krav och förväntningar på kvalité och kontinuitet.
 • Vi är flexibla och erbjuder våra kunder anpassade bemanningslösningar.
 • Vi är en seriös samarbetspartner som följer lagar och avtal.

Kvalitetsarbetet i vår verksamhet är en förutsättning för långsiktig utveckling. Detta skapas genom ledares och medarbetares engagemang:

Ledare:

 • Säkerställa att alla medarbetare har god kunskap inom sitt arbetsområde och sträva efter att utveckla och förbättra sin egen och företagets arbete, så att ett ömsesidigt förtroende och respekt byggs upp inom och utom företaget.
 • Sätta tydliga mål och säkerställa att vi levererar rätt tjänster.
 • Var kommunikativa och ge medarbetare underlag och information i rätt tid och på rätt sätt med syfte att ge kunder, underleverantörer och medarbetare möjlighet att planera sitt arbete.
 • Leverera rätt information enligt den lagstiftning som rör oss som börsnoterat företag.

Medarbetare:

 • Marknadsföra och erbjuda våra kunder rätt tjänst enligt våra kunders önskemål och krav.
 • Erbjuda våra konsulter attraktiva uppdrag enligt deras önskemål, bygga relationer med servicekänsla.
 • Skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt.
 • Arbeta proaktivt för att identifiera risker och snabbt upptäcka förbättringsområden.
 • Fortlöpande och systematiskt dokumentera, fastställa och förbättra våra vård- och verksamhetsmässiga processer för att uppnå maximal kundnytta och god arbetsmiljö.
 • Använda Ledningssystemet som ett stöd i det dagliga arbetet för att uppnå effektivare och säkrare arbetsprocesser.

Miljöpolicy

Vi är medvetna om de miljöproblem som finns i dag och vi arbetar systematiskt och engagerat för att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga våra föroreningar.

Det gör vi genom att:

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav.
 • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning genom minskande pappersförbrukning och minskande förbrukning av el.
 • Vi ställer också miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
 • Alla våra resor skall värderas ur miljösynpunkt innan bokning sker. Vi arbetar för att bemanna mer lokalt. I möjligaste mån skall resor ske med kollektivtrafik. Tjänsteresor sker i första hand med tåg eller andra kollektiva färdmedel. Flyg och bil får väljas om tidsvinsten blir mycket stor i förhållande till de kollektiva alternativen. Vid val av tjänste- och leasingbilar väljer vi i första hand bilar med liten miljöpåverkan.
 • Vi återvinner och sop sorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
 • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, i både kvantitativa och kvalitativa termer, vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år och förbättringar i vårt ledningssystem.
 • Alla medarbetare ska vara informerade om vårt miljöarbete. När våra konsulter är ute på uppdrag följer de kundens miljöpolicy.